Quiz 14.1.3 – Compréhension de texte et traduction – Intermédiaire

I teie hepetoma i mua, ’ua haere māua ’o Hiro i te fa’a’apu māniota nō te ’ūtaru i te repo ’e nō te fa’a’āpī i te mau tuha’a fenua o te fa’a’apu.

’Ua fa’aineine māua i te mau tauiha’a nō te rave atu i teie ’ohipa ’e i muri mai, ’ua reva atu māua.

’Ua pīpī nā mua māua i te repo e te uaua pape nō te tāmarū i te fenua, i muri mai ’ua huri māua i te repo e te ope ta’ahi ’e te tāpū repo.

Nō te fa’a’āpī i te mau tuha’a fenua, ’ua rave noa māua i te ope ’e te pere’o’o tūra’i ’e nō te tāmau i te ’āua, ’ua tāpū tipi māua i te tahi mau rā’au.