Quiz 14.3.3 – Grâce au texte en tahitien suivant, sélectionnez la bonne réponse pour chaque question posée

Nō tā tātou ’ā’amu o teie mahana, tei ’o tātou i te pae raromata’i, i te taime tahara’a mahana. Mai te mau mahana ato’a, e haere ’o pāpā Moana i roto i tāna fa’a’apu nō te pīpī i te repo ’e nō te fa’anaho i te mau tauiha’a. 

I roto i tōna tere, e fārerei ’oia i te tahi hoa ’o Hiro tōna i’oa, te pua’ahorofenua a pāpā Tavi. 

E mea marū ’e e mea pāutuutu maita’i teie pua’ahorofenua maoti te mā’a mai te ’aihere, te tāporo, te ’ī’ītā, te mautini, te ’uru ’e tē vai atu ra. 

Nō pāpā Moana, e tāpa’o terā, nā te nātura noa e fa’aora maita’i i te tino i te pae o te mā’a. Mai te peu e ’ai tātou i te mā’a o te fenua, e riro ato’a tātou i te mea pāutuutu mai teie pua’ahorofenua ra ’o Hiro.

Nā mua a’e nei, nā ni’a noa ’o pāpā Moana i te pere’o’o ’e i teie nei, nā raro noa ’oia i te haere, maoti te mā’a tumu mā’ohi ’ua rahihia tōna itoito. Nō te pinepinera’a o tōna mau tere, ’āpe’e atu ra e piti māmā ’e tā rāua tāne iāna ’e i teie nei, e fārerei rātou i te ahiahi nō te fa’aha’uti’uti i tō rātou tino ’ia vai maita’i noa tō rātou ea.